ZESTAWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH 

za rok akademicki  2015/16 

PRZYCHODY

PLN

                   Wpłaty słuchaczy (czesne + wpisowe)    

 68.430,00

Dopłaty do sekcji, wycieczek i rajdu

 42.096,00

 Wpływy z 1%

   5.770,00

WW     Wpłaty na basen

   2.321,00

Granty z  MPiPS i MS

   2.000,00

Przeksięgowanie z roku akademickiego 2012/13 + odsetki bankowe

   4.580,00

      862,00

Razem przychody

126.059,00

WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ
Wynagrodzenie wykładowców

50.422,00

Wynajem sal na zajęcia w sekcjach

16.960,00

Składki do Federacji UTW

  1.508,00

Delegacje służbowe
Zakup karnetów

     803,00

     93,00

Dofinansowanie Sekcji fot.,wolon., Klub Nad Silnicą, Brydż, Pływalnia

   9.795,00

Koszty organizacji uroczystości rozpocz. i zakoń. roku akadem. 30-lecia ŚUTW,   olimpiady ,rajdu itp. druk Informatora, gazetki

 13.405,00

Razem wydatki statutowe

 92.986,00

KOSZTY ADMINISTRACYJNE

Wynagrodzenie księgowej

10.800,00

Zakup drobnego wyposażenia + herbata, kwiaty

     578,00

Zakupy sprzętu  + remonty

  1.120,00

Czynsze, energia, telefony, serwer

 15.298,00

Zakup materiałów biurowych + przewozy

      720,00

Pozostałe koszty (opłaty bankowe, sądowe, pocztowe), ZAiKS

   1.220,00

Zakup materiałów  reklamowych  + 1% przekazany do Fermaty

  2.500,00

Razem wydatki administracyjne

  32.236,00

Wydatki ogółem

125.222,00

Nadwyżka przychodów nad wydatkami

       837,00


Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-2]