Kalendarium 2016/2017

10.10.2016  Inauguracja roku akademickiego

                    W Wojewódzkim Domu Kultury odbyła się inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na naszym ŚUTW.
                    Oficjalnego otwarcia dokonał rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. Jacek Semaniak.
                    Pierwszy wykład pt. "O pożytkach ze wspominania", w noworozpoczętym roku akad. wygłosił mgr Krzysztof Myśliński.
                    W części artystycznej wystąpili młodzi wykonawcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach.   Zobacz cały wpis

Kalendarium 2014/2015


22 i 23.06.2015    30-lecie Świętokrzyskiego UTW i zakończenie roku akademickiego 2014/2015

                         W dniach 22 i 23 czerwca 2015r Świętokrzyski Uniwersytet III Wieku obchodził jubileusz
                         30 - lecia swojego istnienia, w gościnnych progach Wyższej Szkoły Ekonomii,
                         Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
                         Na uroczystości przybyło wielu znamienitych gości, a wykład okolicznościowy
                          wygłosiła prof. Maria Szyszkowska.
                         Zespoły artystyczne działające przy Świętokrzyskim UTW, zaprezentowały swoje umiejętności
                         i uświetniły całą  uroczystość.
 

 

06.06.2015    IV Świiętokrzyski Rajd Seniorów

                        Czwarty raz z rzędu ŚUTW zorganizowało ogólnopolski rajd po regionie świętokrzyskim dla
                        seniorów z różnych środowisk. W tym roku w spotkaniu intergracyjnym, oprócz słuchaczy
                        Świętokrzyskiego UTW wzięły udział także uniwersytety III wieku z: Warszawy, Tarnobrzegu,
                        Opatowa i Pińczowa.
                        Celem rajdu była popularyzacja walorów turystyczno - krajoznawczych Gór Świętokrzyskich,
                        Świętokrzyskiego Parku Narodowego i miasta Kielce, integracja seniorów
                        i promocja zdrowego stylu życia.

13.04.2015    Walne Zebranie Członków stowarzyszenia Świętokrzyskiego UTW.

                       Podczas obrad zebrani zatwierdzili, przedłożone przez Zarząd ŚUTW, sprawozdanie z działalności
                       merytorycznej i finansowej za rok 20stowarzyszenia 13/2014  oraz udzielili Zarządowi
                      absolutorium  na podstawie złożonego przez Komisję Rewizyjną sprawozdania za rok 2014.

 

30.03.2015   II Kongres Uniwerytetów III Wieku

                       Przedstawiciele Świętokrzyskiego UTW uczestniczyli w/w Kongresie, który podsumował
                       dotychczasowy dorobek oraz wyznaczył priorytety dalszego rozwoju uniwersytetów.
                       Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował dziewięciu liderów najstarszych
                       Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Prezes ŚUTW - Elżbieta Iwan znalazła się w gronie
                       nagrodzonych Złotym Krzyżem Zasługi.
                       W związku z 40 rocznicą powstania UTW w Polsce,  Sejm RP podjął uchwałę uczczenia pamięci
                       prof. Haliny Szwarc. Rondo w Warszawie zyskało imię prof. Haliny Szwarc.  

 

16.03.2015   I Konferencja UTW woj. świętokrzyskiego

                       Uczestniczyliśmy w I Konferencji UTW regionu świętokrzyskiego zorganizowanego przez
                       UTW WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
                       Celem spotkania było budowanie trwałych więzi i wzmacnianie kontaktów prowadzących
                       do nawiązywania i realizowania współpracy Uniwersytetów .
                              "Razem możemy więcej i skuteczniej"

13.10.2014   Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

                   W sali kinowej Woj. Domu Kultury w Kielcach, hymnem państwowym w wykonaniu chóru
                   "Cantabile" odbyła się uroczystość związana z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
                  Uroczystść zaszczyciło wielu znamienitych gości reprezentujący samorząd regionu, miasta,
                  a także przedstawiciele kieleckich wyższych uczelni współpracujących z naszym
                  stowarzyszeniem.
                  Prezes Świętokrzyskiego UTW  E.Iwan otwierając spotkanie przypomniała, że w 2015r nasza
                  uczelnia będzie obchodzić 30-lecie swojego istnienia. Na rok akademicki 2014/2015 została
                   zapisana rekordowa ilość słuchaczy tj 623 osoby.
                   Inauguracyjny, b.interesujący wykład pt."Europa i Polska wobec asertywnej Rosji"
                  wygłosił dr Witold Sokała.


Zobacz cały wpis

Zobacz kolejne artykuły: [1-2]